Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Άκυρη η απόφαση του Δήμου Κατερίνης για τον ορισμό του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ;


του Αντώνη Δ. Μάντζιου, οικονομολόγου,
πρ. δημ. συμβούλου Κατερίνης


Με την με αρ. 609/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης ( ΑΔΑ:78ΓΛΩΕΤ-ΨΠ6) ορίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης , το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κατερίνης καθώς και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος .

Στον ορισμό όμως των μελών του Δ.Σ. και τα επτά μέλη που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι του ενός φύλου (άνδρες) και έτσι δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη και δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του...

άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 2839/2000, σύµφωνα µε τις οποίες: «Στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ εφαρµόζονται στα υπηρεσιακά συµβούλια στα διοικητικά συµβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συγκροτούνται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου».

Οι διατάξεις αυτές αφορούν την ισότητα των δύο φύλων διατάξεις, που από ότι φαίνεται δεν έχουν αφομοιωθεί από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο μας αφού και στο προηγούμενο συμβούλιο της ΔΕΥΑ δεν υπήρχε γυναικεία εκπροσώπηση.

Στην περίπτωση δε που δεν ακυρωθεί ως μη νόμιμη η παραπάνω απόφαση για τη σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κατερίνης, υπάρχει ο κίνδυνος να αµφισβητείται η νομιμότητα των αποφάσεων του Δ.Σ. και έτσι να προκύψει θέµα ακυρώσεώς τους, καθόσον αυτές υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο των αρµοδίων δικαστηρίων.

Σχετική απόφαση ακύρωσης εξέδωσε η γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ακυρώνοντας έτσι την 539/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών για τον Ορισμό μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Ιωαννίνων.

Αναμένουμε τις κατά το νόμο ενέργειες τόσο του Γεν. Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και του Δήμου Κατερίνης.

Μάντζιος Δ. Αντώνης, οικονομολόγος
Πρ. δημ. σύμβουλος Κατερίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter