Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Η εφημερίδα Ολύμπιο Βήμα παρουσιάζει σήμερα έγγραφο που αναφέρει ότι παραχωρείται το στρατόπεδο Ανδρομάχης στην Κατερίνη για δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων.

τοαυτονοητο: Εμείς τώρα να πιστέψουμε τον Σάβα το δήμαρχο που είπε, ψιλοβρίζοντας κιόλας, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το γκέτο, ή το έγγραφο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ που έχει ένα στρέμα υπογραφές;   
ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ "ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ


Διαβάστε το έγγραφο:
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ …02….
1. Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Ταµείου Εθνικής Άµυνας αποτελούµενη, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 132/74 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 2448/96, από τους:
α. Παναγιώτη Καµµένο Υπουργό Εθνικής Άµυνας
ως Πρόεδρο
β. Ευκλείδης Τσακαλώτος Υπουργό Οικονοµικών
γ. Ευάγγελος Αποστολάκης Ναύαρχο, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
δ. Βασίλειο Τελλίδη
ε. Αλέξανδρο Οικονόµου
Αντγο, Αρχηγό ΓΕΣ
Αντγο., Β’Υπαρχηγό ΓΕΣ
στ. ∆ηµήτριο Θωµαϊδη Αντγο, - A’ Υπαρχηγό ΓΕΣ
ως µέλη, και τον Ανχη (ΜΧ) Αντώνιο Ψαρρά που ορίσθηκε µε το υπ’ αρ. 8/9-7-2013 Πρακτικό της ∆Ε/ΤΕΘΑ ως Γραµµατέας της ∆Ε/ΤΕΘΑ, συνήλθε σήµερα την 08 Ιαν.2016 και αφού έλαβε υπόψη:
(1) Ν.4407/29 (ΦΕΚ 316/28-8-1929 τ.Α΄)
(2) Το άρθρο 84 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-9-2010 τ. Α’)
(3)Αρ.Πρωτ. 4/8161/10 ∆εκ.2015 /Υπ.Εσωτερικών/ΥΠΥ
(4) Φ.900/297/417573/Σ.3879/10-12-2015/ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ/1β
2. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την παραχώρηση της χρήσης του Στρδου «ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ» Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ,στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης / Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΥΠΥ) για λόγους γενικού συµφέροντος, και ειδικότερα για την δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής -Προσωρινής Παραµονής προσφύγων (Refugees Relocation Camp) δυνάµει του άρθρου 84 του ν.3883/ 2010, µε τους παρακάτω όρους
:
α. Η παραχώρηση γίνεται για 3 έτη, ήτοι µέχρι και την 31 ∆εκ.2018 , µε δυνατότητα παράτασης αναλόγως των επικρατούντων τότε συνθηκών,υπό τον όρο ότι το µηνιαίο αντάλλαγµα θα καταβάλλεται τακτικώς και εµπροθέσµως. Σε διαφορετική περίπτωση, η παραχώρηση µπορεί να λυθεί αζηµίως εκ µέρους του ΤΕΘΑ
β. Το µηνιαίο αντάλλαγµα υπέρ ΤΕΘΑ και για όση έκταση θα καθορισθεί, ανέρχεται σε 3.000€.
γ. Η ακριβής έκταση, θα καθορισθεί µετά από αυτοψία της ΥΠΥ και θα συµπεριληθεί στην Σύµβαση.
3. Μεταξύ ΤΕΘΑ και Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης/ Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΥΠΥ) θα υπογραφεί Σύµβαση εντός διµήνου από την έκδοση του παρόντος, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι ανωτέρω όροι, καθώς και
περαιτέρω λεπτοµέρειες. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία, η ισχύς του παρόντος αίρεται κατόπιν νέας απόφασης της ∆Ε/ΤΕΘΑ.
4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ιευθυντή του ΤΕΘΑ για τις περαιτέρω ενέργειες.


5. Το παρόν να αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του διαδικτύου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
Ακριβές Αντίγραφο
ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
γ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
Αντώνιος Ψαρράς
Ανχης (ΜΧ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΛΛΙ∆ΗΣ
ANTIΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
δ. A΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ε. Β΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ


Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
γ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
δ. A΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ε. Β΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ


https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%99%CE%A84%CE%9F%CE%A1%CE%9B%CE%A6-%CE%A6%CE%95%CE%9A?inline=true
 
http://pierikialithia.blogspot.gr/2016/01/blog-post_926.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter